ALGEMEEN
Eventuele geschillen die in de hierna volgende artikelen niet voorzien zijn, zullen door het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld worden.

DOEL
Actieve wielertoeristen de mogelijkheid geven om in clubverband op een sportieve, veilige en kameraadschappelijke manier hun hobby te beoefenen.
We zijn actief van de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van oktober. Er zijn ritten voorzien op alle zon- en feestdagen tijdens deze periode. Meestal worden deze ritten beperkt tot de voormiddag

CLUBPROFIEL: Eén club, 2 ritten.

 • RIT 1: afstanden tussen 60 en 85 km op een tamelijk vlak parcours.
  Iedereen met een normale fysieke conditie kan dit aan.
 • RIT 2: afstanden tussen 80 en 105 km op een gevarieerd parcours met regelmatig een helling.
  Zij die over een normale fysieke conditie beschikken en bereid zijn een inspanning te leveren kunnen dit aan. Voor het eerste halfuur mag de gemiddelde snelheid niet boven de 28 km/uur liggen.
 • RUSTIG AAN: geen vastgelegd parcours (22 km/u gemiddeld). Vertrek steeds om 9.00 uur.

Clubleden zorgen ervoor dat zij elkaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens de clubactiviteiten. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar, respect voor de natuur en respect voor de wegcode.

TOETREDING en LIDGELDEN
De club staat voor iedereen open. Om toegelaten te worden moet men aanvaard worden door een gewone meerderheid van het bestuur. De minimum leeftijd is 18 jaar. Jongeren beneden de 18 jaar, maar minstens 16 jaar die toch aan ritten wensen deel te nemen, moeten vergezeld zijn van een persoon die voor hen verantwoordelijk is.
Kandidaat nieuwe leden kunnen tot 6 weken aaneensluitend proefritten meerijden om dan te beslissen of ze al dan niet aansluiten.
Het lidgeld wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 35,00 (op 01/03/2018) en kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden.
Betaling van het lidgeld betekent dat je akkoord gaat met dit clubreglement.
Het lidmaatschap van nieuwe leden gaat in op de datum van de betaling van het lidgeld. Bij aansluiting in de loop van het seizoen bedraagt het lidgeld  x/8 van het jaarlidgeld waarbij x = het aantal nog te lopen maanden.
Omwille van organisatorische en budgetredenen wordt het aantal actieve leden beperkt tot maximum 60. Indien er zich nieuwe leden aanbieden nadat het maximum aantal van 60 leden bereikt is, zal de club zich genoodzaakt voelen om niet-actieve leden, zijnde zij die het afgelopen seizoen aan minder dan 10 clubritten deelnamen, te weigeren voor het volgende seizoen. Natuurlijk houden we steeds rekening met ziekte, ongeval of overmacht. Het bestuur behoudt zich het recht voor leden te schorsen of uit te sluiten.

BESTUUR
De club wordt bestuurd worden door minimum vijf (5) en maximum zeven (7) bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de leden van het bestuur verdeeld.
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van dit reglement.
De schatbewaarder draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt een verslag van de financiële toestand. Hij maakt hiervoor jaarlijks een overzicht op.
De secretaris voert samen met de voorzitter de administratie van onze vereniging.
Het bestuur vergadert volgens noodwendigheden, met dien verstande dat hiertoe wel een agenda aanwezig is. Het bestuur kan voor elke vergadering agendapunten toevoegen welke door leden zijn aangebracht. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt.
Het bestuur heeft iedere bestuursvergadering het recht om uitleg te vragen over de toestand van de kas. Minstens 1 maal per jaar (bij voorkeur op de bestuursvergadering voor de algemene vergadering) zal door de schatbewaarder een kasverslag worden voorgelegd.
Voorstellen worden door een meerderheid van het bestuur verworpen of aangenomen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid van de secretaris) doorslaggevend.
Geen der bestuursleden of andere hierbij niet genoemde, kunnen uit naam van de vereniging aankopen of uitgaven doen, behoudens die welke door het bestuur zijn goedgekeurd.
Leden kunnen opgenomen worden in het bestuur op voordracht van minimum 3 bestuursleden.
Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, in welke zin dan ook, voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten. Bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken. Alle consumpties tijdens deze vergaderingen worden door de verbruikers betaald.

LEDENVERGADERING
Eenmaal per jaar, bij voorkeur tijdens de maand februari en volgens noodwendigheden,  zal een ledenvergadering plaatsvinden. Hierbij wordt enkel een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar per activiteit of uitgavenpost.
Een bijzondere ledenvergadering kan worden bijeengeroepen op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden, of op verzoek van 2/3 van de leden.
Het bestuur houdt zich het recht voor om voorstellen, welke niet op de agenda zijn geplaatst, niet in behandeling te nemen.

CLUBKLEDIJ

Clubkledij 2018 is verplicht vanaf 19/05/2018 tot nader bericht.

 • Vanaf het seizoen 2018 is een trui korte mouw en broek met clublogo verplicht tijdens de activiteiten. (Basispakket bestaat uit trui korte mouw, korte broek en windstopper)
 • Voor alle clubactiviteiten alsook alle andere ritten die gelden voor één van de door WTA georganiseerde clubkampioenschappen, blijft het dragen van kledij met het clublogo en kleuren echter verplicht. Indien men dus andere cluboutfit ( trui LM, wintervest) denkt nodig te hebben moet ze  worden aangeschaft. Als broek geldt  ofwel de broek met club-logo ofwel een zwarte broek. Nieuwe leden betalen de volledige kostprijs.
 • Een lid met afwijkende kledij is enkel gerechtigd deel te nemen aan de clubritten als die kledij door het bestuur goedgekeurd is.
 • Voor alle activiteiten die niet door Wielerclub WTA zijn georganiseerd, en waaraan leden in groep deelnemen, is de uitrusting principieel vrij, maar uit respect voor de sponsors van WTA wordt ieder lid verzocht zoveel als mogelijk de clubkledij te dragen.
 • De club heeft een kleine voorraad kledij. Op door het bestuur bepaalde tijdstippen kan een lid bijkomende fietskledij aankopen tegen de laatste of nieuwe aankoopprijs. Hiertoe dient hij contact op te nemen met de secretaris die de bestelling zal plaatsen bij de gebruikelijke leverancier.
 • De clubkledij is enkel beschikbaar voor leden die hun lidgeld betaald hebben.
 • Dresscode = kledij van de club. Uitzondering in geval van extreme weersomstandigheden.

 

HUIDIG REGLEMENT

 • Op door het bestuur bepaalde tijdstippen kan een lid bijkomende fietskledij aankopen tegen de laatste of nieuwe aankoopprijs. Hiertoe dient hij contact op te nemen met de secretaris die de bestelling zal plaatsen bij de gebruikelijke leverancier.
 • Voor alle clubactiviteiten alsook alle andere ritten die gelden voor één van de door WTA georganiseerde clubkampioenschappen, is het dragen van de clubkledij verplicht, tenzij de clubkledij door slijtage of ongeval te kort schiet op het vlak van comfort, verkleuring of hygiëne. Het bestuur neemt ter zake een beslissing. Dit geldt ook als de voorraad clubkleding opgebruikt is zodat nieuwe leden of clubleden met afgekeurde kleding zich nog geen nieuw materiaal hebben kunnen aanschaffen. Indien de afwijkende kledij door het bestuur goedgekeurd wordt, is het lid gerechtigd deel te nemen aan de clubritten.
 • Voor alle activiteiten die niet door Wielerclub WTA zijn georganiseerd, en waaraan leden in groep deelnemen, is de uitrusting principieel vrij, maar uit respect voor de sponsor(s) van WTA wordt ieder lid verzocht zoveel als mogelijk de clubkledij te dragen.
 • In alle andere gevallen wordt er bij de leden op aangedrongen de clubkledij NIET te gebruiken.
 • Indien een lid door ziekte of ongeval zijn clubactiviteiten dient te staken, zal door het bestuur een passende oplossing worden uitgewerkt.

VERZEKERING
De in het jaarlijkse lidgeld vervatte verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering. Deze dekken de lichamelijke schade aan derden alsook de eigen lichamelijke schade. De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets). Voor zover een lid ook zijn eigen stoffelijke schade wenst te verzekeren, zal hij hiertoe zelf de nodige initiatieven dienen te nemen.
In geval een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient hij binnen de 24 uur contact op te nemen met de club,om in samenspraak de nodige formaliteiten te vervullen.
Bij de secretaris is een kopie van de polis aanwezig, die te allen tijde geraadpleegd kan worden. Op verzoek ontvangt het lid hiervan een kopie via mail.

MATERIAAL EN WEGCODE
Het is verplicht om tijdens het fietsen een helm te dragen.
De fietsen dienen, zoals voorgeschreven door de wegcode, perfect in orde te zijn.
Leden die deelnemen aan de fietstochten dienen stipt de wegcode na te leven.
Hierbij zegt art. 43 van het verkeersreglement het volgende:
“Wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.”
Ze zullen steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.
De clubleden rijden steeds in groepsverband en waar mogelijk per twee. Clubleden die van de groep wegrijden doen dit op eigen risico en buiten de verantwoordelijkheid van de club. Indien door omstandigheden te wijten aan het parcours van de rit de groep uiteenvalt, dient de wegcode gevolgd te worden die dan van toepassing is, en zal ernaar gestreefd worden om zodra dit mogelijk is opnieuw in clubverband te fietsen.
De bestuursleden kunnen gebruik maken van een signaal om de groep te hergroeperen of te laten vertragen in geval van risico op ongevallen of wanneer de groep uit elkaar gevallen is.
Indien bij overtreding van de wegcode een clublid geverbaliseerd wordt, zal hij zelf dienen in te staan voor het betalen van de geldboete. De clubkas komt niet tussen.

RITTENSCHEMA
Door het bestuur wordt een volledig programma opgesteld. Het seizoen begint de 1ste zondag van maart en eindigt de laatste zondag van oktober. Er wordt gereden op zon- en feestdagen. Een kalender op onze website www.wtalken.be vermeldt vertrekuur en parcours. Voor de “rustig aan” groep geldt een vrij parcours met vertrek om 9 uur.
Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden of andere organisaties op het parcours.
De vertrektijden zullen strikt nagekomen worden zoals vermeld op het programma. Er zal in principe niet gewacht worden.
In geval van slecht weer beslissen de aanwezige bestuursleden (of de aangeduide ritleider) of de voorziene rit al dan niet zal plaatsvinden. Zij kunnen vervolgens steeds beslissen om een alternatieve rit te rijden. Deze alternatieve rit is een clubactiviteit. De rit komt dan in aanmerking voor het clubkampioenschap.

TEMPO
In het begin van het seizoen dient elk lid zelf uit te maken welke groep op hem van toepassing is, rekeninghoudend met zijn fysieke toestand en motivatie. In functie van o.a. het parcours kan het aangewezen zijn om sommige zondagen met een andere groep mee te rijden. Er wordt niet gereden om de groep uit elkaar te rijden, maar rekeninghoudend met het clubprofiel dienen “over het ganse parcours te trage en onvoldoende getrainde clubleden “ hun conclusies te trekken.
De clubuitstappen gaan door onder de leiding van de ritleider (een bestuurslid of een lid), hierin bijgestaan door de (andere) bestuursleden, die in de groep aanwezig zijn. De ritleider kent de weg en het aantal kilometers. Zo worden misverstanden vermeden. Hij is dan ook medeverantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid.
Het is verboden om voor de groep uit te rijden of de groep te verlaten, tenzij op hellingen waar in eigen tempo geklommen kan worden.
Uitgaande van wat voorafgaat, moet het mogelijk zijn de slagzin “SAMEN UIT, SAMEN THUIS” gestalte te geven.

CLUBKAMPIOENSCHAP
Het kampioenschap wordt opgemaakt over alle groepen heen, zonder rekening te houden met de gereden kilometers voor elke groep. Alle ritten in clubverband welke gereden worden op een zondag of feestdag tellen mee, dus ook de zondagen en feestdagen tijdens onze jaarlijkse uitstappen. Is de stand gelijk, dan worden de leden ex aequo gezet.
Een rit telt pas mee voor het kampioenschap als ze door minstens 2 leden gereden werd.
Bij een gelijke stand wordt het prijzengeld samengeteld en gedeeld door het aantal. Het prijzengeld wordt door het bestuur bepaald en kan ieder jaar wijzigen.
Proefritten van potentiële nieuwe leden worden apart vermeld. Na de aansluiting, dwz. na de betaling van het lidgeld en de kledij, worden deze ritten opgenomen voor het clubklassement. Voor de ev. terugbetaling tbv de kledij gelden er andere regels.
Leden die door overmacht (bv. materiaalpech) de rit niet kunnen uitrijden, krijgen toch de rit toegekend  de verreden kilometers toegekend. Leden die wegens andere omstandigheden de rit niet volledig afwerken, kunnen hiervoor de rit verliezen.  het gereden aantal km verliezen. De ritleider en het bestuur beslissen hierover na de rit.
Leden die deelnemen aan de clubuitstap, worden beschouw als zijnde te hebben deelgenomen aan de  clubritten (aantal en km) die voorzien waren voor de thuisblijvers.

CLUBREKENING
De club heeft een rekening als feitelijke vereniging bij Fortis.
Voor het beheer van de tegoeden, fungeren: Guy Bonneux, Philip Haesevoets en Inge Debruyne.
Bij een eventuele stopzetting van de clubactiviteiten is overeengekomen dat de tegoeden gaan naar een goed doel, met name de Vlaamse Liga tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel.

AANSPRAKELIJKHEID
De club noch het bestuur noch andere medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor letsels, schade of diefstal, bij evenementen die zijn georganiseerd door de club. Dit geld bijvoorbeeld voor schade aan fietsen door een fietsenrek in het kader van een georganiseerde clubverplaatsing.

REGLEMENT
De versie van dit reglement is de datum van opstelling.
Het wordt van kracht na de unanieme goedkeuring door het bestuur en vervangt alle voorgaande versies of andere reglementen.
Bij het van kracht worden, krijgen alle leden een kopie. Betaling van het lidgeld geldt als inschrijving en akkoord met de inhoud en geest van wat voorafgaat.
Een kopie ligt steeds ter inzage bij de secretaris.

GDPR
Door je lidmaatschapsovereenkomst geef je de club WT Alken de toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken en te bewaren in de ruimste zin.
De club houdt volgende algemene persoonsgegevens bij zoals
*identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
*persoonlijke kenmerken (leeftijd en  geboortedatum)
*beeldmateriaal (digitale foto’s)

Deze gegevens  zijn toegankelijk voor het bestuur. (zie bestuur) Deze gegevens worden voldoende beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Iedere persoon heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen,…
De gegevens worden bewaard op de website www.wtalken.be, Flickr, Trello en via Word en Excel.
De verwerking van deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie.
Er worden geen gegevens gedeeld met een andere organisatie, uitgez. verzekeringen.

De club houdt persoonlijke gegevens bij omdat ze hiertoe wettelijk verplicht zijn en voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. De gegevens worden ook bijgehouden om de werking van de club mogelijk te maken, zoals verzekeringen tegen ongevallen en het ontvangen van gemeentelijke subsidies.
De club biedt ieder lid de mogelijkheid om deze gegevens te verwijderen.